آرزو مترادف،


آرزو مترادف اسم فرم

  • بی گریزی دوست نداشتن، وحشت جابجا شدن درد، بعدتر.

آرزو مترادف