آزار و اذیت مترادف،


آزار و اذیت مترادف، اسم فرم

  • نیکو، افراط، حفاظت، پاداش، یاری.

آزار و اذیت مترادف، فعل فرم

  • به نفع پشتیبانی خشنود و راضی کردن، آسایش، حفظ، برای از بین بردن.

آزار و اذیت مترادف