آستانه مترادف،


آستانه مترادف، اسم فرم

  • بستن و رد و گرگ و میش و پایان، انحلال، به پایان برسد.

آستانه مترادف