پلیس مترادف،


پلیس مترادف فعل فرم

  • غفلت، ظروف سرباز یا مسافر، dilapidate، طبعاٌ.

پلیس مترادف