"جدی؛" مترادف"جدی؛" مترادف صفت فرم

  • محروم, مایل, فاقد, برش، منهای، نیاز به بی بضاعت، unpossessed،، devoid shorn.

"جدی؛" لینک های مترادف: محروم, مایل,