آتشفشانی مترادفآتشفشانی مترادف صفت فرم

  • خشونت.

آتشفشانی لینک های مترادف: خشونت,