آتش بس مترادف


آتش بس مترادف اسم فرم

  • آتش بس تعلیق، بهبودی، آرامش، اقامت موقت، وقفه، وقفه، مکث، توقف، breather، پرچم سفید.
  • آتش بس، آتش بس، صلح، توقف، توقف.
  • آتش بس، قطع خصومت, آتش بس, پرچم سفید, تعلیق خصومت.
  • مهلت آرامش، زنگ تفریح، وقفه، طلسم تنفس کردند، فاصله، بسازیم، شکستن، مکث، تاخیر، زمان، توقف، breather، تعلیق.
آتش بس لینک های مترادف: آتش بس,