به دست آوردن مترادف


به دست آوردن مترادف اسم فرم

  • بهبود استفاده بهبود، پیشرفت، بهبود، به منظور، غنی سازی، ارتقاء، رشد، توسعه، افزایش.
  • سود دارایی، درآمد، مزایای بازده، درآمد حاصل، بازده، برنده، سود سهام، رسید، پرداخت.

به دست آوردن مترادف فعل فرم

  • بهبود بهتر، پیشرفت، پیشرفت، توسعه، رشد جلو، رویکرد، در نزدیکی، علاوه بر این، رشد، شکوفا، رستگار، موفق، شکوفه، شکوفه.
  • رسیدن رسیدن به دست آوردن، تقویت، پاک، خالص، متوجه.
  • کسب برنده انجام، رسیدن، دریافت، برای به دست آوردن، به دست آوردن، تهیه، امن، رسیدن، متوجه، رسیدن، درو، سود پول نقد در در برداشت.
به دست آوردن لینک های مترادف:

به دست آوردن مترادف،