لغو مترادفلغو مترادف اسم فرم

  • لغو طرد، فسخ، لغو، الغاي آن، rescindment، جمع شدن، بطلان، ابطال، لغو، فراخوان، واژگونی، ختم، خروج، حذف.
  • لغو.

لغو مترادف فعل فرم

  • باطل خنثی، لغو، لغو، اندازيم، نفی، از درجه اعتبار ساقط، فسخ، لغو، لغو، تخلیه، ابطال، حل.
  • فسخ، لغو، خنثی، لغو، از درجه اعتبار ساقط، اندازيم،، جمع شدن، نامه؟، باطل، باطل، کنار، لغو، لغو، انجام دور با، برداشت، حذف.
  • نابود کردن از بین بردن پاک کردن، لغو، پایان، پایان دادن به پایان کردن، کشتن، انجام دور با نابودی، extirpate، محو کردن، لغو، له، لغو، ابطال.

لغو لینک های مترادف: لغو,

لغو مترادف،