گارد مترادفگارد مترادف اسم فرم

  • سنگر، حفاظت، دفاع، حفاظت، سپر، صفحه نمایش، تجهیزات و ارایش کامل.
  • مراقبت, توجه, هوشیاری، گريزى, احتیاط, نظارت.
  • نگهبانی نگهبان، سرپرست، گشت، نگهبان ناظر، warder.

گارد مترادف فعل فرم

  • تماشای بیش از سازمان دیده بان، حفاظت، حفاظت، نظارت بر حضور، سپر، امن، حفظ، دفاع، گشت، پناه.

گارد لینک های مترادف: مراقبت, توجه, احتیاط, نظارت,