فهرست اسامی همه مترادف،


  • یکنواخت و خسته کننده مترادف،: روشن, واضح, غنی, درخشان و پر جنب و جوش، متحرک است.
  • یکنواختی مترادف،: تنوع، تغییر، هیجان، علاقه، تحریک، تعجب.
  • یکپارچه مترادف،: بمیرد، unimpressive، زودگذر.مختلف, چند, چند شکلی و چند وجهی و فردی، کثرت گرا.
  • یکی مترادف،: منیفولد متعدد، جمع، تقسیم بسیاری، تقسیم شده است.
  • یکی شدن مترادف،: جدا تقسیم, تقسیم, شدید cleave، قطعه، شکستن، متلاشی می کنند.
  • یگانگی مترادف،: تکثر, بخش, تعدد, تفاوت, تنوع.اختلاف، اختلاف، اختلاف عقیده، dissidence، نزاع.
  • ۱۳۶۲ مترادف،: تایید، تصدیق اعتراف تصریح، اصرار دارند، تکرار.
  • ۳۰ مترادف،: مطیع، سازگار، مطیع، acquiescent.
  •