فهرست اسامی همه مترادف


 • یهودا مترادف: خیانتکار فریبا فریب دهنده، dissembler، مار اینفورمر، turncoat، تبادل نظر، خائن، quisling.
 • یواشکی مترادف: پنهان اب زیر کاه، مخفی، furtive، حیله گر کردن دزدکی حرکت کردن، underhand، مشکوک، غیر مستقیم، پنهانی، محجوب، مرموز،...
 • یوتا مترادف: ذره، ذرات پاره، اره، مدارك قراضه، بیت، قدرتمند،، دانه، سایه، خرده نان، قطره، بازیچه قرار دادن، مو، بوی، اتم.
 • یورش مترادف: حمله شورشيان حمله، حمله، تاخت و تاز کردن، پرخاشگری، تهاجم، توهین آمیز، شارژ، شروع، جرم، برخورد، فشار، منظور،...
 • یوغ مترادف: اسارت بردگی بردگی، برده داری، peonage، بردگی، اجبار، انقياد، حبس، اجبار، بار، وزن.پیوستن متحد ترکیب، لینک،...
 • یک مترادف: جزئی ناعادلانه، گرایش، عادلانه، prejudiced منحرف، حزبی.نابرابر نامتعادل ناهموار ناعادلانه, نا, فراری.
 • یک صدایی مترادف: هماهنگی توافق، کنکورد، هم سازگاری، میل، موافقت, مطابق, مخالفت،، توافق، وحدت، اتحادیه، کنسرت.
 • یک عدد مترادف: رئیس.
 • یکتاست، مترادف: توانا قادر متعال، قدرتمند، معتبر puissant، قدرتمند، مقاومت، عالی، برجسته، prepotent، شکست ناپذیر, غالب استادانه.
 • یکدست مترادف: دیگرگونه.
 • یکدیگر، مترادف: زور وادار کنیم،، را، قلدر، ارعاب، مطبوعات، درایو، بود، فرمان، strong-arm، dragoon، غالب شدن، دقیق، نمى.
 • یکسان مترادف: یکسان، همان، یکی، بسیار selfsame، لباس، غیر قابل تشخیص، tantamount برابر، معادل، مترادف twin تکراری، تعویض، جایگزین.
 • یکسونگری مترادف: ، تعیین حل و فصل وفادار، انسانهایی انعطاف ناپذیر، ثابت قدم، متعصب، حضور۷۰ تن، monomaniacal، تزلزل، implacable، خستگی...
 • یکنواخت مترادف: ثابت سازگار، undeviating، مداوم، ثابت مشابه، selfsame، جهانی، عمومی، عاشق.رد و بدل، عادت، لباس، ابریشم، regimentals، لباس...
 • یکنواخت و خسته کننده مترادف: کسل کننده بی رنگ بدون زرق و برق، دلتنگ، تیره رنگ، یادآوری، سربی، تلخ، مرده، نوشتیم،، بی ثمر، برنامه، مسطح،...
 • یکنواختی مترادف: tedium یکنواختی، کندی، تکرار dreariness، خستگی، الآن،، کبیرِ، نشسته،، عادت، روال ملالت.
 • یکپارچه مترادف: اسلامي،، واحد، یکی، undivided دست نخورده کل، همگن مثل ثابت, undeviating, لباس, يگانه.قابل عظیم به یاد ماندنی جامد, اعمال,...
 • یکی مترادف: متحد کل، undivided کل، جدایی، تنها، فرد، کامل، هماهنگ، یکپارچه، دست نخورده، موحد، مجموع.
 • یکی شدن مترادف: فیوز مخلوط جوش، تحکیم، ادغام، ادغام، متحد کردن، ترکیب، توام، تبدیل به چسب کردن، معاشرت، درآمیزند، مخلوط.
 • یگانگی مترادف: تنهايى کبیرِ هویت، وحدت، همبستگی، یکپارچگی، تمامیت، یگانگی، فردیت.توافق، کنکورد، هماهنگی، توافق، حسن...
 • ییپ مترادف: جیغ زدن.
 •