فهرست اسامی همه مترادف،

 • اریب مترادف،: راست، عمود عادی، عمودی، مربع، چهار ضلعی.
 • از بین بردن مترادف،: نظم و انضباط, جلوگیری, راهنمای, civilize.ترمیم، تعمیر، پاک، رفع، تقویت، پاک.
 • از تصویب مترادف،: محکوم, انتقاد, بلاست، حمله نمره محکوم، شرايط دشوار بانوان ايران است.
 • از تطبیق مترادف،: تناقض, تضاد, متفاوت, مخالفم.
 • از جا در رفته مترادف،: آرامش, کنترل منطقی معقول تودار، self-controlled.
 • از جان گذشته مترادف،: محتاط محتاطانه مراقب، self-protective، معقول.گاه به گاه, عادی, زحمت, معمول است.
 • از خواب بیدار کردن مترادف،: خواب، چرت خواب نیمروز slumber، چرت زدن.
 • از دست دادن مترادف،: پیدا، پیدا بازیابی بازیابی، دوباره، به عقب بر گردیم.سود بیش از حد، به علاوه، مازاد overage زیادی بر،.به دست آوردن,...
 • از دست رفته مترادف،: ، حال حاضر معاصر فعلی به روز مدرن، مطلع است.در بر داشت، واقع شده, بازیابی, بهبود, بازیافته است.حسابش انباشته...
 • از راه دور مترادف،: نزدیک, نزدیک, همسایه.متمایز، آشکار قابل رویت مشخص شده، بزرگ.وابسته apposite مربوطه، مرتبط است.فعلی, اخیر,...
 • از روی لئامت دادن مترادف،: اسراف, اسراف, پراکنده, misspend, نایاب.
 • از طریق و از طریق مترادف،: تا حدی، تا حدودی، بیشتر یا کمتر، متوسط، هشدارهائی،، سرسری.
 • از نفس افتاده مترادف،: listless بی حال بی حال, spiritless, بی تفاوت، بی حوصله.
 • از هم جدا هستند مترادف،: تفکیک ناپذیر, تقسیم, جوش, حل.
 • از کار افتاده مترادف،: شکوفه, شکوفه.
 • از گرو در اوردن مترادف،: renege، خارج، فسخ، جمع شدن، رها.
 • ازاد مترادف،: درگیر, متعهد, تراز وسط قرار دارد, دخالت, جزئی, گرفتار.
 • ازار مترادف،: لذت، لذت، شادی، مرهم.راحتی مرهم لذت، برکت، ارضاء.
 • ازدحام مترادف،: پراکندگی، گسترش پراکنده منحل، جدا کردن، ترک.
 • ازدواج کرده مترادف،: تنها، مجرد.
 • اسارت مترادف،: آزادی، آزادی، استقلال، آزادی.
 • اسارت، مترادف،: انقياد، انقیاد، subservience، مطیع.
 • اساسی مترادف،: سطحی و فرعی و ثانویه، جزئی، کمکی، غیر ضروری است.محیطی تابعه زاید nonessential، اپراتور، جزئی.
 • استاتیک مترادف،: کار پویا و فعال و در حال تغییر، حرکت.
 • استاد مترادف،: آماتور, مبتدی, tyro, گرینهرن،, bungler.وابسته پیرو ادم پست و حقیر، دستیار.، ماهر، بی کفایت نا مناسب،...
 • استادانه مترادف،: ناشایست،، بی کفایت، unskillful، قادر است.دست و پا چلفتی، آمرانه، maladroit، پا bumbling، bungling.
 • استادانه درست شده مترادف،: ساده، ساده، پایه، طبیعی، تمام، پاکدامن.
 • استان مترادف،: کلان شهر oligopolis
 • استاندارد مترادف،: فوق العاده، غیر معمول، ویژه، استثنایی و منحصر به فرد، متفاوت است.غیر استاندارد از نوع نامتعارف نامنظم، غیر...
 • استانی مترادف،: شهری، شهری، مرکزی.دنیوی، مدنیت، روشنفکر، broad-minded، تحمل، پیچیده، هیپ.
 • استبداد مترادف،: سهولت، آرامش، سستی، laissez-faire، humaneness، ملایمت، رحمت، درک.
 • استبدادى مترادف،: دموکراتیک جدالها انعطاف پذیر بازده، سهل انگاری، لیبرال، انسانی است.
 • استبدادی مترادف،: دموکراتیک, بی خیال, انسانی, معقول, درک.
 • استثنا قائل شدن مترادف،: موافقم، تسلیم، رضایت، قبول، موافقم.
 • استثنایی مترادف،: مشترک عادی، طبق معمول، عادی، مرسوم، هر روز unexceptional، معمولی.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>