فهرست اسامی همه مترادف،


 • باور کردنی مترادف،: محتمل بعید است باور نکردنی غيرمجاب، باور نکردنی، پوچی.
 • باک مترادف،: مطابقت, ارسال, تسلیم, قبول, اقدام.دلسرد کردن، dishearten، تعدیل، disenchant، افسرده.
 • بایا مترادف،: غیر ضروری, غیر ضروری, unessential, nonessential, اضافی.
 • ببخش مترادف،: متهم به پاکستان به تلفن همراه، محکوم به اتهام، سرزنش، محکوم.
 • ببخشی مترادف،: صادق، وفادار وفادار تزلزل، ثابت قدم، ثابت قدم، ثابت، اختصاص داده شده.
 • ببخشید مترادف،: متهم به سرزنش دادستانهای، شارژ، نگهداری، محکوم، inculpate.
 • ببین مترادف،: کور به موفق به دیدن چشم پوشی، چشم پوشی شود.
 • بتازد مترادف،: قوی، قوی، چاق و چله، قابل استفاده در شکل خوب است.
 • بترساند مترادف،: اطمینان، hearten، تشویق، inspirit، قابل ملاحظه ی اقتصاددانان، عصب.
 • بتن مترادف،: پارچه بسیار نازک, wispy, نرم, diaphanous.انتزاعی، عمومی، مبهم.خیالی، معنوى، نامحسوس.
 • بتواند مترادف،: سخاوتمندانه ای، لیبرال، بدون خود خواهی آیةالله، خیریه.
 • بثورات جلدی مترادف،: مراقب محاسبه هوشیار، محتاط، عاقل، با احتیاط.
 • بجنگيد مترادف،: ادامه اصرار در رفتن، استقامت.
 • بحالت موازنه دراوردن مترادف،: لاغر و استخوانی و lanky, gangling, وزني، raw-boned، زاویه ای.
 • بحر تفکر غوطهور شدن مترادف،: فراموش کرده ام.
 • بخار مترادف،: ضعف، بی حالی، lassitude، شکنندگی.
 • بخش مترادف،: کل، تمامیت کلیت همه.کل، تمامیت و کلیت، تمام.پیوستن به اتصال, ادغام, ورق را رو کردن ببندید، لینک، ازدواج، متحد،...
 • بخشش مترادف،: vengefulness vindictiveness، خشونت، ظلم، عدم تحمل بیمار خواهد شد، سبعیت.vindictiveness، vengefulness، implacability، کینه، خشم، hard-heartedness.
 • بخشنده مترادف،: صرفه, تلخ, تنگ, parsimonious, straitened, ناراحت کننده.خشن, خشن, ill-mannered, boorish, uncivil.
 • بخشیدن مترادف،: تشدید بدتر رو به زوال، تشدید، افزایش دهد.
 • بد مترادف،: خوش, سادگی, agreeably, جذاب, appealingly.خوب، مطلوب است.سرسری, کمی, تا حدودی، کمی، نه چندان.اخلاقی، نشسته، فضیلت، سازگار،...
 • بد بخت مترادف،: خوشحالم که خوشحال، بی خیال، رضایت و شاد.خوش شانس، فرخنده، خوشبخت، پر برکت، موفق و خوشحال.سخاوتمندانه, کافی,...
 • بد خلق مترادف،: good-humored رضایت مطلوب شاد بی خیال، لذت بخش است.
 • بد خواهد شد مترادف،: خوب دوستی، خیریه، amiability، congeniality نفع، آفریدگار.
 • بد گویی کردن مترادف،: تقویت، کمک، کمک، بالابر، پشتیبان گیری.ستایش, تصویب, extol, تحسین, -جویند.ستایش، تایید و تحسین و تقدیر، تعریف.
 • بدام انداختن مترادف،: کمک بیشتر، ترویج، حمایت از پیش، تسریع.
 • بداهتا مترادف،: تمرین آماده برنامه ریزی شده، در نظر گرفته، عمدی.
 • بدبخت مترادف،: درجه اول برتر رضایت بخش, خوب, با ارزش است.محترم دلخواهی، با وقار، بزرگ.مرفه و ثروتمند و خوشحال، خوبان خوشبخت،...
 • بدبختى آفرين مترادف،: دوست داشتنی همزبان دلپذیر، خشنود، جذاب، قابل تحسین است.
 • بدبختی مترادف،: برکت benison بون، سود، رفاه.شادی شادی فلیسیتی، cheerfulness، رفاه.fluke موهبت الهی، ثروت باد آورده بهره، برکت.شانس، بخت...
 • بدبین مترادف،: خوش بینانه امیدوار خوش مشرب اعتماد به نفس, روشن, خوشبو.
 • بدبینانه مترادف،: خوش trustful امیدوار مشتاق، اعتماد به نفس، خوش مشرب.
 • بدبینی مترادف،: خوشبینی, امید، اعتماد، ایمان، اعتماد به نفس, باور, تضمین.
 • بدتر مترادف،: بهتر, بهبود, روشن, بازیابی, ترمیم.بهتر ظریف بالاتر، خالص تر، قوی تر، بهتر.
 • بدخواه مترادف،: خیرخواه و مهربان و دوستانه، صمیمی، دوستانه، دلسوز.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>