فهرست اسامی همه مترادف

 • اگزوز مترادف: فرسوده تایر، خستگی، تضعیف sap، enervate، enfeeble، weary، debilitate، devitalize، تفنگ در کردن.نایاب مصرف، استفاده از تخلیه، خالی،...
 • ایام خوب گذشته مترادف: صلح آمیز است.
 • ایثارگرانه، مترادف: ریاضتی،.
 • ایجاد مترادف: حل و فصل، تعمیر، امن، entrench، زمین، ریشه، پروتز، ensconce، تحکیم، نصب، در بر داشت، راه اندازی، موسسه، سازماندهی،...
 • ایجاد انگیزه در مترادف: القاء فعال سوق، هم بزنید، حرکت، بکشاند، تحریک، بیدار، بود، تحریک، inspirit، hearten، نفوذ، اعلان، متقاعد کردن، goad.
 • ایجاد روابط حسنه مترادف: آشتی.
 • ایجاد مانع مترادف: زندان.مانع با پرچین احاطه کردن، paling، حصار مانع، سنگر، breastwork، دیواره.
 • ایدئالیسم مترادف: کمال صمیمیت، تعهد، خود گذشتگی آمریکاستیزی،، quixotism، مکتب هنری رومانتیک.
 • ایده مترادف: فکر کردم مفهوم تصور مفهوم، مفهوم، نظر، عقیده، نتيجه گيري.
 • ایده آل مترادف: اتوپى خیالی مفهومی نظری، چكيده، معنوی، خیالی، توهم، غیرواقعی، عملی، دست نیافتنی، رویایی،.استاندارد مظهر...
 • ایرادات مترادف: reparable.
 • ایران مترادف: sidestep.highroad بزرگراه خیابان, خیابان, جاده, جاده, بلوار، شریان, خون بازی, باج راه, پارک وی, بزرگراه, thruway.
 • ایزابل مترادف: فاسد الاخلاق wanton، دختر گستاخ، جید، حد vixen، جادوگر، hellcat، ogress، خشم، او هیولا، harridan، virago، فاحشه.
 • ایستاده مترادف: تحمل، ارسال به رنج می برند رعایت قرار داده تا با، تحمل، را، صورت، معده، خرس، بروک, حفظ, آب و هوا، مقاومت در...
 • ایستاده برای مترادف: طرف با پشتیبانی، پشت، دفاع، محافظت از قهرمان، رعایت، توجیه، خواهد بخشید، plump برای، چوب برای.
 • ایستگاه مترادف: محل موقعیت پست، گیاه، تنظیم، اختصاص، منصوب، قرار داده، تعمیر، کردهاید، نصب، ایجاد، ensconce.رتبه، وضعیت ایستاده...
 • ایلخانی مترادف: سالمند،، forefather forebear جد، بنیانگذار، paterfamilias، پدر، graybeard، پدري، جد، procreator، سیج، استاد، معلم پدر.
 • ایمان مترادف: باور اعتبار اعتماد به نفس، اعتماد، مذهب، عقیده، آن، troth، وفاداری، وفاداری، عبارتست از استقرار، وفاداری،...
 • ایمانی، مترادف: خیانت.
 • ایمنی مترادف: معاف unsusceptible رویین تن، رایگان، حفاظت، روشن، امن، ممتاز.معافیت insusceptibility ترخیص، حفاظت، آزادی، آزادی، مصونیت،...
 • این معنی است مترادف: راه، روش و سیستم و روش و فرایند، طرز عمل به ان, منابع, اقدامات، مراحل، مصلحت، متوسط، فرم، حالت، صورت، مد،...
 • این مفهوم را میرسانند مترادف: پیشنهاد صمیمی، اشاره، تلقین کردن نشان می دهد، connote، اشاره، واردات، دلالت، معنا، نشان، استنباط.
 • این نسخهها کار میکند مترادف: ماشین آلات فعالیت، عمل مکانیسم، دنده، دستگاه، موتور، حرکت، جنبش.
 • اینتر مترادف: دفن, entomb, inhume, inurn.
 • اینرسی مترادف: بی تحرکی ناحيۀ مرگ کاذب، حالت سستی، عدم پاسخ القا بود، lifelessness، انفعال، quiescence، کندی،، inertness.
 • اینسو انسو جمع کردن مترادف: یادگیری قطعه با هم ریشه، بلند کردن، جمع اوری کردن، شنیدن، تجمع.چین جمع آوری، برداشت، درو، انتخاب محصول، تمیز...
 • اینسو و انسو جهیدن مترادف: عشوه گر, trifler, کسی را دست انداختن، philanderer، پلیبوی, سرهم بندی کردن.trifle اسباب بازی، کسی را دست انداختن، coquet، dally...
 • اینفورمر مترادف: گریبان denouncer خیانتکار، مخبر، شاکی، tattler، مدفوع کبوتر.
 • ایوان مترادف: seclude محدود، منزوی، immure پناه، جدا کردن، گنجه، برداشت، حذف، جداسازی، محصور، قفس.حیاط رواق است، سرگرمی، پیاده...
 • ایول مترادف: ستمکار گناهکار فاسد شدن مورد تاخت وتاز، فاسد، سیاه دل، معیوب، بد، بدخواه، evil-minded، maleficent، غیر اخلاقی، پایه،...
 • با مترادف: هوس باز ناپایدار بیهوده و بیمعنی، احمقانه، scatterbrained، مبتلا به دوار سر، نسنجیده، غیر مسئولانه، نامطمئن،...
 • با احترام مترادف: سلام، آرزوها، احترام، remembrances، احترام، devoirs، تعارف.
 • با احتیاط مترادف: هشدار هوشیار، ناظر بر گارد محتاط مراقب، wide-awake، محتاطانه ونماینده، متفکر، نگهبانی، chary، مشکوک، leery.زیرک مکار،...
 • با استفاده از روش مترادف: تست بررسی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل ارزیابی، تشخیص، قاضی، وزن، بازرسی.تجزیه و تحلیل معاینه تست، محاکمه،...
 • با انصراف مترادف: بدون انجام داد تا ترک، چشم پوشیدن، حذف، کنار، تعلیق، چشم پوشیدن از، پرهیز، لوازم یدکی، امساک کردن.
 •