فهرست اسامی همه مترادف


 • با پرچین احاطه کردن مترادف: صخره.حصار.
 • با چماق زدن مترادف: باشگاه.
 • با چنگک جمع کردن مترادف: افسارگسیخته roué sensualist، lecher، profligate، rakehell، seducer, بطلبيد, دون خوان، اغوا.جمع آوری، خراش با هم به جلو پشته، جمع...
 • با چنگک صاف کردن مترادف: از دست دادن نقطه نوک، نیش، دندان، دندان عاج فیل، سنبله، خاردار، قلاب، نوک قلم، خار.
 • با ژست فهماندن مترادف: ژست.
 • با کف دست زدن مترادف: اعتصاب با صدا غذا خوردن, در کونی زدن, سوات، کوبیدن کف زدن، پت، آمار، دست و پا زدن، شیر.ضربه دستبند اهنین زدن،...
 • با گوشهء چشم مترادف: aslant، مورب، چپ چپ، crookedly، مرکز sidelong، cockeyed کردن.
 • با یکدیگر رقابت می مترادف: رقابت ادعا تلاش، تقلید، رقیب، مسابقه، چالش، شیب، اجرای برابر، مخالفت، تقلا، دست و پنجه نرم، tussle.
 • باب مترادف: گزاف گویی تلو تلو خوردن، quiver، حرکت تند و سریع، تنه زدن به حرکت یا کشش ناگهانی، waver، ارتعاش، نوسان، جنباندن،...
 • بابک مترادف: غرش بلاست، resound clamor، تورم، peal، clang، جار، فریاد، زیر، ترومپت، خوش گذرانی، بوق زدن، صدای خوک یا گراز.
 • باتری مترادف: نیروی نظامی، ارتش، لژیون هر چیز نوک تیز، گارد، تجمع، بسته، کاروان، انگشت، muster، بسیج، باند، تیم، تیپ.
 • باتلاق مترادف: پایمال کردن مالیات، overtax، overwork فشار، گسترش، تجاوز، بیش از حد، مصرف بیش از حد، glut، بلاغی، مسائل، congest، سیل،...
 • باتلاقی مترادف: باتلاقی گاز، لجن زار اسفنجی، squashy، پیچ و تابدار، ميری، خیس، گل آلود.
 • باتوم مترادف: کارکنان چوب گرز، عصا، میله، عصا، بیلی، crosier، خم کردن، عصای چاووش هرمس، fasces.
 • باج گیری مترادف: اخاذی رشوه رشوه، زور، تهدید، پرداخت، شده پول، shakedown، فشار، پیچ.
 • باد مترادف: ورق رنگی ریسمان قرار دادن، پیچ، مارپیچ، جمع کردن، محاصره، اغوش گرفتن، به نوبه خود، پیچ.نتیجه گیری حل و فصل...
 • باد افشان مترادف: جداگانه جمع اوری کردن، تقسیم، فشار، سیتا الک، صفحه نمایش، انتخاب، قسمت، اینسو انسو جمع کردن، انتخاب، علف هرز.
 • باد می وزد مترادف: متظاهر پرگو، دارای اطناب پرگو، متکبر، گزاف، لیز، پرشکوه، بیکار، خالی است.طوفانی توفانی، استخر و وسایل بادی،...
 • باد کردن مترادف: تورم باد، متورم شدن گشاد، پف دار، منفجر، گسترش، بزرگ، کشش، بزرگ، مسائل، بسته، خودرا برای امتحان اماده،...
 • بادبان مترادف: اوج سرش پرواز، شناور، scud، خامه ای، کروز، راندگی، جارو، جریان، ساحل، بال.
 • بادوام مترادف: مقررات.
 • بادوام تشنج مترادف: فوران خشم دیوانگی، دیوانگی، خشم، هرگز، مناسب، عود، انفجار، فوران.تشنج حمله مناسب، تشنج گرفتن اسپاسم سکته...
 • بادیگران مترادف: هماهنگ موافق، jibe، مطابقت همزمان، مخلوط، متناظر، بر اساس، مناسب در با، موافقم، همکاری، مربع، معامله بمثل...
 • بار مترادف: بار ستم encumber، وزن، پایمال کردن، overcharge، له، پریشان، مانع، مانع، فشار.بار مراقبت از مشکل، ظلم، نگرانی، مانع،...
 • بار سنگین مترادف: بار، کشیدن، مانع بار وزن مانعی بر سر راه مانع مسدود cumber کابوس، رنج، صلیب.
 • بارامی دست زدن مترادف: آچار کمانچه، اسباب بازی، دسته میمون با، بی قراری، تکان، اهسته تکان دادن، چرخش، انگشت، با سر و صدا، احمق با,...
 • باران مترادف: دوش، نم نم، نم نم باران، رگبار، سیل، پاییز، پراکندگی، پراکندگی، جریان سیل.سقوط, پور پایین، دوش و نم نم باران،...
 • بارب مترادف: توهین affront برش، سیلی، حفاری، jibe، rebuff، بد گویی کردن، bitchiness، putdown، رپ.
 • بارج مترادف: مزاحم شدن قطع، تحمیل خود، تجاوز، شاخ در ته قنداق تفنگ، سقوط، ناخوانده آمد، شکستن در، عضله.
 • باردار مترادف: قابل توجهی معنی دار، سنگین، پیشنهادی اشاره کرد، گفتن، مملو از، نشان دهنده، مهم، تبعی، اهمیت.پربار و بارور و...
 • بارداری مترادف: بارداری فاز, جوجه کشی, جوجه ریزی تکریم، بلوغ، انتشار.
 • بارور مترادف: خلاق مبتکر، تولیدی، پرکاری، شکل پربار، گروهی، فراوان، مدبر، هوش، غنی، منی.موسیقیِ زاد مولد، بازده، غنی،...
 • باروری مترادف: مولد، جنسی، progenitive، genitive، تناسلی، زاد، germinative، propagative، زندگی دادن.
 • باروک مترادف: مزین، بیش از تزئین عجیب و غریب، florid عجیب و غریب, خیالی, عجیب, زرق و برق دار، زرق و برق دار، متکبر، پیچ در پیچ،...
 • باری مترادف: حمل و نقل کشتی، بار، کالا، حمل و نقل محموله، ظرفیت ترابری، بار.
 •