فهرست اسامی همه مترادف

 • سلام مترادف: خوش خوش آمدید، تگرگ، accost آدرس، تشخیص، اشاره به، تماس بگیرید.، تگرگ، خوش تبریک, تبریک, felicitations, تعارف.احترام جشن
 • سلب مترادف: حمله حمله، بر وضع به، سوء استفاده، بادبان، پوست کندن، شلاق، berate، نمره، malign، revile.
 • سلطنت مترادف: حکومت پیروز، حاکم بر تسلط، سرب، غالب، فرمان، استاد، سر، کنترل، اداره، اجرا، راهنمای، preponderate.حاکمیت نظام سلطه�
 • سلطنتی، مترادف: botch boggle، ظروف سرباز یا مسافر، لکه دار کردن، louse آدامس، از کار طفره رفتن، آستین، سخن بی معنی وبیهوده، خطا، از بین
 • سلف مترادف: استاد، antecedent، پیشرو.جد، forebear، forefather، جد، پدر و مادر، پدر، مادر، سالمند.
 • سلمان مترادف: متخصص مد مو، ارایش وزیبایی, coiffeur, haircutter, سلمان.
 • سلول مترادف: زایمان 4±24, کار, دروغ گفتن در چاپلوسی، تحویل.محدودیت، محدودیت، محدودیت، خویشتن داری، circumscription، اجبار.محفظه طاق
 • سم مترادف: زهر ویروس، سوختگی، لعنت، سرطان بدخیمی، پوسیدگی، طاعون، عفونت، دمه.سم, زهر, زهر.سم.آلوده آلوده envenom، فاسد، debauch،
 • سمبل مترادف: نمادین نماینده مجازی، معمولی، نشان دهنده، تحریک کننده، تمثیلی، تشبيهي.
 • سمج مترادف: لجوج، ستیز، تعصب و کوته فکر، باریک، unreasoning، غیر منطقی، متعصب، stiff-necked، unbending، سفت و سخت، انعطاف ناپذیر، نقوذ، ا�
 • سمی مترادف: سمی رفتارهاي، تلخ، سمي مضر، مضر، سپتیک، مهلک، ناسالم، pestilential.سمی کشنده کشنده کشنده، کینه توز، baneful، رفتارهاي،
 • سمي مترادف: سمی سمی envenomed کشنده، تلخ، کشنده، کشنده، malefic، خطرناک، مضر، baneful.مخرب کینه توز، کینه جو سوزاننده، truculent، بی رحما�
 • سن مترادف: رسیده کردن یا شدن، جا افتاده، بالغ، رشد، توسعه، پرورش، فصل، آب و هوا، پوشیدن.مرحله، دوره، تاریخ، نقطه، فصل، فا
 • سناریوی مترادف: رئوس مطالب طرح، ارکستراسیون دستور کار، خلاصه داستان، برنامه، طراحی، طرح، طرح.طرح اسکریپت، فیلمنامه، خلاصه خط
 • سنبله مترادف: ناخن، سهام.نقطه سوزن ستون فقرات، سنبلچه، spicule، spiculum، طرح، بارب, با چنگک صاف کردن، hobnail، خار، از دست دادن.
 • سنت مترادف: ستایش و احترام است.مراسم، سفارشی، استفاده، اسطوره، افسانه، رعایت، مراسم، عمل، فرهنگ عامه، خرافات، کنوانسیون�
 • سنتی مترادف: متعارف معمول، مراسم مرسوم، آشنا، همیشگی، عادت، مشترک، عادی، روال، تجویزی، نانوشته است.
 • سنتینال مترادف: نگهبانی.
 • سنج مترادف: ترق صدا, حلقه, صدای جرنگ جرنگ، اعتصاب، tinkle، تلفات، فوتبال، ting، clang، clangor.برآورد قاضی، ارزیابی، ارزیابی، محاسبه
 • سنجاب دور مترادف: سرمايه بخشيد ذخیره کردن، پنهان کردن، ذخیره، کش ذخیره، حفظ، stockpile، معرض دور، دور دراز، نمک دور، کنار گذاشته، رز
 • سنجاق سینه مترادف: پین, قلاب, تروریسم, breastpin, استخوان نازک نی, دست و پنجه نرم، cameo, chatelaine.
 • سنجیده مترادف: لحن، جو، اورا، پیشنهاد، احساس، مفهوم اشاره زمزمه طعم روند گرایش نقطه مقابل مفهوم، راندگی.
 • سنگ مترادف: پشتیبانی دفاع دژ، ستون، برج، پناه، پناهگاه، سرپناه، پناهندگی، محراب، جبل الطارق.سنگ تخته سنگ نقش ونگار ریگی د
 • سنگ بنای مترادف: بر اساس.
 • سنگ زنی مترادف: خسته کننده.
 • سنگ کور مترادف: کور.
 • سنگر مترادف: مغاک، نخست entrenchment چرمی، غني، خندق، حفاری، تغار، کانال، fosse، قطره قطره شدن، breastwork.پشتیبانی پشتوانه، نقطه اتکاء
 • سنگر و استحکامات مترادف: دژ نقطه اتکاء راک سرپا نگه داشتن دفاع پشتیبانی سنگر ارگ برج ستون کارکنان، پناه، جبل الطارق.
 • سنگسار مترادف: مست.
 • سنگین مترادف: سنگین سنگین، قوی، brawny نیرومند و درشت هیکل، زبر و خشن, خوش بنیه، چاق و چله، گسترده، قدرتمند، محکم، sinewy، عضلانی،
 • سنگین تر بودن مترادف: تحت الشعاع قرار دادن overweigh، باطل باشد، preponderate، جایگزین، باطل، مقابله، لغو، ابطال، کوتوله.
 • سوا مترادف: احساساتی.
 • سواد مترادف: ساده لوح، numskull، استدلال، بی سواد، احمق و dolt و dullard و تازه کار، گرینهرن،.، تحصیل schooled نوشته دار، محيط كشت، اطلاع
 • سوار مترادف: کسی را دست انداختن بچه، دنده دار، razz پرچم دزدان، صاف، اگار، هکتور، اذیت کردن, طعمه، کباب، تمسخر، اى، تحریک، irk،
 • سوار شو مترادف: شروع سرمایه گذاری، متعهد، راه اندازی، موسسه را وارد کنید، آغاز، تعامل، فرض، تروریسم، مجموعه ای از.هیئت مدیره �
 •