فهرست اسامی همه مترادف

 • ضرب و جرح مترادف: مثله می دستگاه پرس، زخم، زخمی، صدمه دیده پاره، تعداد، lacerate، این فستیوال، فلج، لامع، غیر فعال کردن، hamstring،...
 • ضرب و شتم مترادف: دلسرد disheartened، افسرده، منکوب سرخورده، حزب، صاف رنگ، نا امید کننده، بدبینی، enervated، مايوس پایین.شکست شکست دادن...
 • ضرب وشتم مترادف: خشونت، خشونت، وحشیگری، حیوانیت، بربريت، viciousness، سبعیت، هرج و مرج، اختلال.
 • ضربت مترادف: drub thud پوند، cudgel، با چماق زدن، lambaste، چکش، thwack، ضربت سخت زدن، پانچ.thud اسلم بنگ، قار قار، clump، clout، سکته مغزی، thwack،...
 • ضربت سخت زدن مترادف: با صدا غذا خوردن.
 • ضربه مترادف: صدا، ترومپت، انفجار، بابک، سوت، گزارش، toot، صدای خوک یا گراز.گیل باد، طوفان تند باد، انفجار، طوفان، تپش،...
 • ضربه بیش از مترادف: زایل حرفهای بس، پایان، پایان، منقضی، lapse، اجرا کردن.
 • ضربه در مترادف: مرگ پا زدن سطل، غارغار، هلاک منقضی، decease، تسلیم، زایل.پرداخت کمک، اهدا، دادن اشتراک، تراشه، سرفه.
 • ضربه زننده مترادف: انتخاب کننده آنها، شیک موشکافی کردن، خاص، تبعیض آمیز، نازک نارنجی، دشوار، overcritical، دقیق، faultfinding، خوب، captious،...
 • ضربه محکم و ناگهانی مترادف: قاپ زنی صدای بوقلمون در اوردن نیش، gnash، سرمازدگی، lunge، تصاحب، گرفتن.مزه vim، فایل های فشرده، انرژی، نیروی حیاتی...
 • ضرر مترادف: نامطلوب مخل نامطلوب، مزاحم، اعتراض، ناخوشایند, نا, نا مناسب، شبکیه،، discommodious.اشکال مانعی بر سر راه مانع،...
 • ضررهای بزرگ تری خواهند مترادف: غفلت، بی دقتی، سهل انگاری، بي توجهي، بی سرپرست، جنحه، اسلاک، نادیده، درهم و برهم، culpable، غیر مسئولانه، بی...
 • ضرورت مترادف: needfulness، indispensability، نیاز، essentiality، نیاز، تقاضا، می خواهم، exigency، عدم، کمبود.اصرار importunity، exigency، مستقیم و بی واسطه...
 • ضرورتی مترادف: تکرار تکرار، برو مورد توضیح، تکرار مکررات، میخواهم، din، دور چکش، پوند، بزرگ در، ساکن در، expatiate، ضرب و شتم یک...
 • ضروری مترادف: لازم مورد نیاز، لازم، بحرانی بحرانی, واجب, ضروری است، ضروری، اساسی، اساسی، کلید، حیاتی است.
 • ضروری است مترادف: واجب، الزام آور، اجباری، اجباری، مورد نیاز، خواستار، اجتناب ناپذیر، لازم، ضروری، مصر، فشار بحرانی و حیاتی و...
 • ضروریات هر مترادف: انبار.
 • ضعف مترادف: frailty، شکنندگی، ظرافت، feebleness، محصول، وهن، ناتوانی جنسی، enervation، decrepitude، آسیب پذیری.علاقه و میل، میل شدید، خم...
 • ضعف و ناتوانی مترادف: ضعف feebleness خستگی، محصول، frailty، frailness، سجده، enervation، asthenia، decrepitude، ظرافت، invalidism.
 • ضعیف مترادف: کمبود ناقص, بی اثر, ضعیف ناکافی، عام، فاقد ناکارآمد و ناتوان و بی اثر, قادر, لامع.رقیق، برش، کاهش، understrength،...
 • ضعیف النفس مترادف: بزدلانه.
 • ضعیف شده مترادف: , کاهش, کاهش, کاهش, کاهش، رقیق, رقیق، ضعیف, سیراب, لاغر, rarefied, بیرون کشیده.
 • ضعیف و ناتوان مترادف: شکننده ظریف، ضعیف شکستنی، wispy، نازک، ضعیف، خود، بلند و باریک، پشتیبانی نشده، اندکی، شکننده، tottery doddering بمیرد...
 • ضمن مترادف: در همین حال.
 • ضمنی مترادف: ناگفته unexpressed نهان، presupposed، نشان می دهند، مدلول، موجود، نهفته، ریشه دوانده، درونى، ذاتی، ذاتی، بالقوه.، نشان...
 • ضمیمه مترادف: ویژگی نسبت دادن impute، اختصاص، دیپلم، اتصال، محل، قرار دادن.فرمت علاوه بر بال، شاخه، بازو، پیوست، ell.اضافه...
 • ضمیمه: مترادف: علاوه بر این, مکمل, تقویت, علاوه, اضافی, درج الحاق چی افزایش فرمت کمکی زائده اسکریپت, چاره اندیشی موقت است.
 • ضیافت مترادف: جشن.
 • طاس مترادف: undisguised، آشکار، ثبت اختراع، روشن، آشكار، واضح، unconcealed، آشکار، فاحش، out-and-out، آشکار، بی پرده، مستقیم، صاف و پوست...
 • طاعون مترادف: ازار آفت, زحمت, رنج زهر، لعنت، معضل، دلخوری، آتشک.آزار و اذیت پریشانی عذاب، هری، نگران، مزاحم، تحریک کردن،...
 • طاقت مترادف: مجوز.
 • طاقت فرسا مترادف: مسحور دشوار شدیدی سخت، سرکوبگر، سنگین، سنگین، مشکل، سخت، نیرومند، toilsome، مالیات، ناراحت، دست و پا گیر،...
 • طالب تا مترادف: نامزد.
 • طاووس مترادف: egotist.
 • طبقه مترادف: مطلق, ارزشهاى، بی حد و حصر, مستقل, کامل, ضمنی، مثبت، بی قید و شرط و بی تردید و مسلم، ineluctable.قابل توجه است.
 •