فهرست اسامی همه مترادف


 • ارواح مترادف: مشروب.
 • اروغ زدن مترادف: مانند اروغ بیرون اوردن.
 • ارگ مترادف: قلعه قلعه، غني، قلعه با پرچین احاطه کردن، ایجاد مانع، حصار، برج و بارو.پناهگاه حفاظت دژ، سنگر و استحکامات،...
 • ارگانیسم مترادف: بدن، مخلوق، حیوانات، گیاه، میکروارگانیسم، سلول، باکتری.
 • ارگانیک مترادف: رويان ساختاری بدن، صفايي،، سازمان یافته، ذاتی، فیزیکی، سیستمیک، مشروطه، ذاتی ريخت، ذاتی است.زندگی, زندگی,...
 • اریب مترادف: ، شیب دار مایل, قطر, slantwise, atilt, با گوشهء چشم, canted اریب aslant لیست تمایل.
 • از بند باز کردن مترادف: رایگان.
 • از بوجود می آیند مترادف: امدن منجر، ادامه، دنبال شماره، افزوده شدن، جریان، eventuate، ساقه، آمده، حضور.
 • از بین بردن مترادف: افراط ورزیدن نوزاد cosset، spoon-feed، متنعم coddle، overprotect، smother، طنز، به تهیه، mollycoddle، کشتن با مهربانی.مختل آسیب بی...
 • از تصویب مترادف: قبول اجازه، موافقت با پشتیبانی، پشت، رعایت، دفاع، چشم پوشی، countenance، تحریم.
 • از تطبیق مترادف: يک مطابقت مناسب، همزمان، چوب خط حساب، مربع، موافقم، comport، متناظر، مکمل، هماهنگ.
 • از جا در رفته مترادف: ، دیوانه وار جنون، بیشتر خودنمایی خارج از کنترل، غیرقابل کنترل amok خشونت، وحشی، کوره، دیوانه، دیوانه، خطرناک،...
 • از جان گذشته مترادف: بی پروا، غفلت، بی فکر، uncaring، راش، بازبرند، مرگ هجوم، devil-may-care، کوره، وحشی، بی پروا، بی تدبیر، دارای تهور بی...
 • از خواب بیدار کردن مترادف: بیدار کردن بیدار بیدار، افزایش، دریافت، بهم زدن، bestir، rouse.
 • از دست دادن مترادف: outdistance پشت سر بگذارید پیشی جستن، فرار، طفره رفتن،، فرار، لغزش دور، طفره رفتن، شکست دادن، پیش افتادن از، تحت...
 • از دست رفته مترادف: وجود ندارد، از دست رفته، دور, خارج, نامرئی, مایل, فاقد, mislaid, نابجا, فراموش, گمراه, حذف.، به گلدان درمانده در طناب...
 • از دلیل مترادف: فروکش کردن.
 • از دور مترادف: دور انداختن دور انداختن، خلاص شدن از شر، حذف، از بین بردن خالی کردن، قراضه، ناخواسته، تخلیه، deep-six.حل و فصل...
 • از راه بدر کردن مترادف: وسوسه جلب گمراه، جذب، فریب، منحرف، فاسد، سراسرجهان، debauch، فريادی، اسیر، القاء، گمراه.
 • از راه دور مترادف: نامربوط،، جداگانه خارجی بی ربط unconnected بعید, زاید کردن هدف معنوى بیگانه نابرابر ناسازگار، دور.جنگلهای دور, دور,...
 • از روی لئامت دادن مترادف: محدود محدود، محدود، محدود، straiten کم, خرج کردن, خراش، scrimp، وادار.وظیفه تخصیص، ماموریت، وظیفه کار، کارهای عادی و...
 • از شریک شدن مترادف: نمایشگاه آشکار، آشکار نشان می دهد، نشان می دهد، نشان دادن، آشکار، مقایسه با، تقریبی، شبیه شبیه.مصرف خوردن،...
 • از طرف مترادف: بهره, دفاع, خاطر, خوب, بهره مند مزیت سود حساب، پشتیبانی.
 • از طریق و از طریق مترادف: کامل، به طور کامل، در مجموع، تماما, کاملا, کاملا, اساسا, اساسا, کاملا, در طول, همه جا.
 • از قلاده باز کردن مترادف: unfasten.
 • از نفس افتاده مترادف: نفس نفس، زدن winded، short-winded، فرآیند له له زدن, خفگی, خس خس سینه، آسم.مشتاق گرم، مشتاق مشتاق، تند، fervid، پرشور،...
 • از هم جدا هستند مترادف: عکس انفصال، گسسته، جداگانه،، شکافت پذیر severable scissile، طوري.
 • از کار افتاده مترادف: سوختگی تاول زد، cauterize، نام تجاری، singe کاراکتر، پخت، تاول، انفجار، کباب.خشک پژمرده, لعنتی, parched, لكه سوخته،...
 • از گرو در اوردن مترادف: تحقق را خوب، تخلیه، برآورده پایبند, انجام, نگه داشتن یک کلمه کامل، آمده از طریق.دوباره repossess، ransom, پول نقد در...
 • ازاد مترادف: مستقل خنثی nonaligned، غیروابسته، uninvolved، بی طرفی، بی تفاوت، بی طرفانه، بگمارند, جدا, رایگان.
 • ازار مترادف: خسته، ازار دلخوری سوزش ناراحتی آفت درد بار رنج خار بدبختی سوختگی، تشدید.مشکل سوزش دلخوری، زحمت، زجر، تحریک،...
 • ازدحام مترادف: جمعیت, بسیاری, میزبان, جم, جرم, فشار گروه ترکان و مغولان، گروه، باند، گله، گروه، ماشین سواری، جماعت.جمعیت جم،...
 • ازدواج مترادف: ازدواج زناشویی مسابقه، اتحادیه، عروسی، nuptials، nuptial مناسک، برگزارى.پیوند ترکیبی, جفت, اتحادیه, تقاطع, کراوات,...
 • ازدواج کرده مترادف: زناشویی, connubial, nuptial, وابسته, hymeneal زناشویی, wedded متحد hitched جفت، yoked.
 • ازلی مترادف: مدل.
 •  

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>